Reglament

1. Recorreguts

-Cursa absoluta: amb un recorregut de 23 km i un desnivell positiu acumulat de 1800+.

-Cursa Júnior: amb un recorregut de 12,5 km i un desnivell positiu acumulat de 600+.

-Cursa Juvenil i Cadet: amb un recorregut de 7,5 km i un desnivell positiu acumulat de 410+.

-Cursa infantil: amb un recorregut de 4 km i un desnivell positiu acumulat de 230+.

La descripció tècnica dels diferents recorreguts està especificada amb el seu perfil corresponent a la web: https://aecaranordblog.wordpress.com/

2. La Cursa està oberta a tothom que accepti aquest reglament,  i el reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre, sempre que la inscripció s’hagi fet correctament i dins del termini establert. 

3. Categories

Categories de les Curses que pertanyen al Circuit de Curses de Muntanya de les Terres de l’Ebre. L’edat del participant serà la que tingui a 31 de desembre de l’any de la competició.

  • Categories:                                               

– Infantil masculí i femení: 13 i 14 anys

– Cadet masculí i femení: 15 i 16  anys

– Juvenil masculí i femení: 17 i 18 anys

– Junior masculí i femení: 19 i 20 anys

– Absoluta masculí i femení: més de 20 anys

  • Subcategories:

– Promesa: participants de 21, 22 i 23 anys.

– Sènior: entre 24 a 39 anys.

– Veterà: entre 40 a 49 anys.

– Màster 50: entre 50 a 59 anys

– Màster 60: participants a partir de 60 anys

4. Trofeus

Rebran trofeu i/o premi els tres primers atletes masculins i les tres primeres atletes femenines de totes les categories esmentades en l’apartat 3.  

Els trofeus i/o premis atorgats no seran acumulables. En cas que algun atleta en posició de podi no hagi arribat a meta a l’hora d’entrega dels trofeus, conservarà els punts de cara al circuit i podrà recollir el premi que li correspongui sempre i quan finalitzi la cursa dintre dels temps de tall establerts.

5. Premis especials

  • Rebran premi els atletes masculins i femenins més ràpids de la cronoescalada i el crono-descens. 
  • Rebrà premi l’equip més nombrós.
  • Rebrà premi l’avituallament més original.
  • Rebrà premi el primer i primera local

6. L’organització es reserva el dret d’ajornar la prova o fins i tot anul·lar-la si així ho cregués convenient. La suspensió per qualsevol causa de força major de tota o de part de la prova no obligarà l’organització a retornar als participants l’import abonat per la inscripció.

7. L’organització no es fa responsable dels danys que puguin prendre els participants o dels que puguin ocasionar a altres. Així mateix, els participants mostraran un comportament responsable que no augmenti els riscos per a la seva integritat física o psíquica ni la dels altres participants.

8. L’organització entén que el fet de formalitzar la inscripció, per part del participant, significa que aquest està en condicions físiques i psíquiques adequades per dur a terme l’esforç que suposa la prova, i no es fa responsable de les lesions que se’n puguin derivar (en cas contrari comunicar-ho a l’organització durant el procés de la inscripció). Així mateix, és responsabilitat dels participants de portar l’equip i el material adequat per a la cursa (calçat, roba esportiva i còmoda, envàs/got per a l’avituallament líquid i jaqueta tallavent en cas de pluja o mal temps). A més a més, també és aconsellable dur un telèfon mòbil carregat.

El participant ho fa per voluntat pròpia, sense cap pressió sobre la seva persona i assumint íntegrament els riscos i conseqüències derivades d’aquest tipus de modalitats esportives. És conscient de les característiques del recorregut; distància total, cota (màxima i mínima), desnivell (positiu i negatiu), nivell/característiques tècniques, temps de tall, controls de pas, temps màxim i nombre i tipus d’avituallaments.

Així mateix, el participant, informat de les característiques de la prova (tal i com es descriu en la descripció tècnica de les diferents proves), del material obligatori i conscient dels riscos intrínsecs que comporta la participació en qualsevol activitat de muntanya i els accepta i assumeix voluntàriament, decidint participar-hi amb calçat minimalista o alternatiu, eximint a l’entitat organitzadora de qualsevol responsabilitat a causa d’aquesta decisió personal.

9. Hi haurà avituallaments sòlids i líquids al llarg del recorregut de la Cursa (especificats als diferents perfils).

10. Hi haurà assistència sanitària a la zona de sortida i d’arribada, així com durant l’itinerari. Així mateix, el participant autoritza als serveis mèdics de la prova a que li practiquin qualsevol cura o prova diagnòstica que pugui necessitar, tant si està en condicions de sol·licitar-la ell mateix, com si no. Davant d’aquests requeriments, el participant es compromet a abandonar la prova i permetre l’hospitalització si els serveis sanitaris ho consideren necessari per a la seua salut i integritat física.

11. Per al bon funcionament de la prova hi haurà controls de l’organització al llarg del recorregut per garantir la totalitat del trajecte per part dels corredors.

12. L’itinerari estarà marcat amb la senyalització adequada. Abans d’iniciar la prova s’informarà als participants del tipus de senyalització amb què es trobaran.

13. El tram de recorregut de la prova que transcorre per carrers estarà obert al trànsit. Caldrà respectar doncs les normes de trànsit i senyals de circulació.

14. El dorsal haurà d’estar sempre visible ja que és necessari que els organitzadors el puguin validar. Així doncs, qui no el dugui en aquestes condicions o fet malbé o si rep un advertiment per part d’un àrbitre o personal de l’organització i no s’esmena el defecte, quedarà exclòs de les classificacions finals. A més a més, el dorsal és personal i intransferible.

15. L’organització podrà desqualificar de la prova els participants que mostrin signes evidents d’esgotament o de qualsevol alteració física o psíquica que posi en perill la seva salut, així com els que hagin comès una falta greu contra les normes, els seus companys/es o el reglament de la prova.

16. Davant la situació excepcional d’emergència sanitària per la pandèmia de la COVID-19, la cursa es realitzarà seguint escrupulosament les recomanacions de les autoritats sanitàries, el compliment de les quals serà OBLIGATORI per part de tots els participants. Aquestes recomanacions/indicacions seran les que siguin vigents en la data de la prova.

Qualsevol incompliment de les esmentades recomanacions/indicacions serà motiu suficient per procedir a la desqualificació del participant que l’hagi incomplert.

17. L’organització també es reserva el dret de poder desqualificar qualsevol participant que mostri una actitud inadequada amb l’entorn natural que l’envolta. En aquest sentit l’organització prendrà mesures per tal de deixar intacte l’entorn i recollirà tota la brossa que pugui generar el pas dels participants.

18. No està permès llençar cap tipus de material durant el recorregut.

19. No està permès fumar ni encendre foc durant el recorregut.

20. Qualsevol participant desqualificat de la cursa pels motius esmentats anteriorment, que vulgui seguir el recorregut fixat, ho farà sota la seva responsabilitat.

21. Els participants que abandonin la prova hauran d’informar immediatament a l’organització i passar a informar al control de fi de la Cursa, a l’arribada. Així mateix, tots els participants tenen l’obligació d’assistir i avisar al control més proper de qualsevol accident que hagin observat.

22. L’organització es reserva el dret de modificar l’itinerari i l’horari si ho considera oportú.

23. Els participants hauran de seguir les indicacions de l’organització així com dels senyals que aquesta hagi establert.

24. L’organització es reserva el dret d’admissió d’inscripcions per motius de seguretat.

25. La inscripció a la prova és personal i intransferible, no és podrà passar la inscripció a un altre participant.

26. Les reclamacions es faran per escrit una vegada s’hagi acabat la cursa. La decisió de l’organització serà inapel·lable.

27. La inscripció serà limitada a 200 participants.

28. El preu de participació serà:

-Cursa absoluta:

  • 23€ si es fa la inscripció entre el 16/02 i el 30/04.
  • 26€ si es fa la inscripció entre l’1/05 i el 29/05.

-Cursa júnior: 18€

-Cursa juvenil: 16€

-Cursa cadet: 16€

-Cursa infantil: 12€. ​

-El cost de l’assegurança obligatòria en cas de no federats serà de 5€ per a totes les categories.​

29. Les inscripcions s’obriran el 16 de febrer de 2022 (12:00h) i es tancaran el dia 29 de maig del 2022 (12:00h), o un cop s’hagi assolit la totalitat de participants.

30. El repartiment de dorsals s’efectuarà el diumenge 5 de juny del 2022 a les 7:00 a la plaça Catalunya. Per la recollida de dorsals, en cas d’estar federat, serà obligatòria la presentació de la targeta federativa. En cas de no fer-ho s’haurà d’abonar l’import abans esmentat per a la llicència temporal.

31. La inscripció es realitzarà a través d’Internet seguint els passos indicats i el pagament es farà a la següent pàgina https://www.9hsports.cat/ca/informacio_cursa/426.

32. La participació a la prova suposa la total acceptació d’aquest reglament. Qualsevol incidència serà resolta per l’organització.

33. Les consultes derivades de la inscripció o les possibles reclamacions es faran via mail al correu de l’organització: aecaranord@gmail.com.

34. En cas de desacord, el reglament del Circuit de Curses de Muntanya de les Terres Ebre, en primer cas, prevaldrà per sobre d’aquest. Per sobre d’aquest es tindrà en compte:

Reglament de les competicions de curses per muntanya  terres de l’Ebre 2023

35. En cap cas es podrà participar a la cursa acompanyat d’un animal.

36. En inscriure’s a la Cursa de les Roques, els participants donen el seu consentiment per a què l’organització, per si mateixa o mitjançant terceres entitats, tracti automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal. D’acord amb el que s’estableix a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d’accedir a aquests fitxers a l’objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, hauran de sol·licitar-ho per escrit a l’organització de la cursa.

Així mateix i d’acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la Cursa de les Roques (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc) i, sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l’organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut a la classificació general, la marca esportiva realitzada i la seva imatge.

Conforme disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant autoritza la cessió de dades de caràcter personal a tercers, exclusivament per a la finalitat d’organització d’esdeveniments esportius, a tercers dedicats fonamentalment a l’àmbit de l’organització d’esdeveniments esportius. Aquesta autorització té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius, i en qualsevol moment es podrà denegar el consentiment prestat o exercitar qualsevol dels drets esmentats a través dels canals detallats en el paràgraf anterior.

37. Per a les inscripcions dels equips cal notificar la voluntat de participar al campionat de Catalunya per equips enviant un correu electrònic a aecaranord@gmail.com indicant el nom i cognoms de tots els integrants.